Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke partij” in deze verklaring over gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw gegevens.

opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Dit kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

Externe hosting wordt uitgevoerd met het oog op de nakoming van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 letter f DSGVO).

Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om hun serviceverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende hoster(s):

HostPress GmbH
Bahnhofstrasse 34
66571 Eppelborn

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hero Quarters GmbH i. G.
Klottenerstrasse 22
56812 Cochem
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2671 2324092.
Mail: info@heroquarters.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagduur

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) a DSGVO of Art. 9 (2) a DSGVO, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt op grond van Art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1) a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van art. 25 (1) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F VAN DE GDPR

U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR EEN BEZWAAR OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN.

DIT GELDT OOK VOOR ELKE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN.

PROFIELEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD,

RAADPLEEG DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT,

ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE KUNNEN AANTONEN DAT ER SPRAKE IS VAN DWINGENDE

TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE

DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (1) DSGVO).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING,

U HEBT HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING.

PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR DE

DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME.

IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21 (2) DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een
toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van verwijdering.
    Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) DSGVO, moet er een belangenafweging plaatsvinden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
  • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies).
cookies). Cookies van derde partijen maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven binnen websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u vinden in dit privacybeleid.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 (1) (f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 (1) (a) DSGVO) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

WP Statistieken

Deze website gebruikt de analysetool WP Statistics om het bezoekersverkeer statistisch te evalueren. Aanbieder is Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estland (https://veronalabs.com).

WP Statistics stelt ons in staat het gebruik van onze website te analyseren. WP Statistics verzamelt onder andere logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die websitebezoekers op de pagina hebben ondernomen (bijv. klikken en weergaven).

De gegevens die met WP Statistics worden verzameld, worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. We hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We gebruiken WP Statistics met een geanonimiseerd IP-adres. Je IP-adres wordt ingekort zodat het niet meer direct aan jou kan worden toegewezen.

Polylang

We gebruiken het programma Polylang voor de meertaligheid van onze website. Polylang is een product van WP SYNTEX, 28, rue Jean Sebastien Bach, 38090 Villefontaine, Frankrijk. Cookies van Polylang worden alleen ingesteld om de door de gebruiker gebruikte of gekozen taal te herkennen en vast te leggen. Deze cookies blijven één jaar bewaard en worden daarna verwijderd.

Meer informatie over de naleving van de gegevensbescherming vindt u hier: https://polylang.pro/doc/is-polylang-compatible-with-the-eu-cookie-law/

Bron: e-recht24.de